Leasing Skolan

Del 1

Vad är leasing?

Leasing innebär i praktiken att du hyr ett objekt i minst 12 månader, exempelvis kan objektet vara en bil. Du och din familj har givetvis full nyttjanderätt under hela leasingtiden och kan använda den som om den vore er egen bil. Du binder inte viktigt kapital och du får en flexibel betalningsplan som passar ditt företag. Man skulle kunna säga att leasing är en form av långtidshyra där leasingbolaget äger objektet och du nyttjar det.

Sixt leasing | Din leasingpartner på nätet
Tesla företagsleasing | Sixt Leasing

Vad kan man leasa?

Numera kan du i princip leasa vad som helst, från kaffemaskiner och kopiatorer till stora industrimaskiner och allt däremellan. Att leasa ett objekt kan ge dig många fördelar samtidigt som du får bättre kontroll över din ekonomi.

Givetvis finns det någon nackdel med leasing så som att du binder dig i, exempelvis 36 månader, dock binder du inte ditt kapital och kan få avkastning på detta genom att låta det arbeta i företaget istället.

Vilka fördelar finns där med leasing?

 • Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa en bil eller utrustning utan att binda viktig kapital och du låser därmed inte upp kreditutrymme som du har i banken
 • Objektet utgör säkerheten för finansieringen och du behöver därmed oftast inte ställa ut några kompletterande säkerheter.
 • Avtalstiden anpassas till objektets ekonomiska livslängd samt hur länge du önskar brukar objektet, oftast 24-48 månader.
 • Avgiften är skattemässigt avdragsgill, det vill säga den dras som en kostnad i företagets bokföring
 • Objektet tas vanligtvis inte upp som en tillgång i balansräkningen där leasingavgiften endast påverkar resultaträkningen.
 • Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir en enkel uppgift eftersom leasingtagaren redan i förväg känner till avgiften för avtalstiden.
 • Leasar du en personbil så är vanligtvis halva momsen avdragsgill.
 • Vidare så momssmittas inte bilen vid leasing vilket gör att den normalt har ett högre marknadsvärde och enklare kan leasas igen av ett företag när leasingtiden har löpt ut.

Hur fungerar leasingavgiften?

Du betalar en leasingavgift varje månad. Avgiften påverkas bland annat av objektets pris, andrahandsvärdet, om du betalar en första förhöjd leasingavgift och avtalets längd.

Prisbasbelopp 2022 | Företagsleasing online
Förhöjd leasing avgift | Sixt Leasing

Vad är en första förhöjd leasingavgift?

Förenklat kan man säga att en första förhöjd leasingavgift är en kontantinsats som betalas i samband med leverans. Den första förhöjda hyran påverkar företagets likviditet men resultatmässigt periodiseras den ut över leasingtiden. Betalar du en första förhöjd leasingavgift blir den månatliga leasingavgiften lägre.

Resultatet påverkar företaget på samma sätt oavsett om du betalar en första förhöjd leasingavgift eller löpande en lite högre leasingavgift.

Vad är förmånsvärde, bilförmån?

När en anställd använder en bil för privat bruk och kostanden betalas av arbetsgivaren så uppkommer en skattepliktig förmån. Om arbetsgivaren dessutom betalar drivmedlet för den privata körningen ska även detta beskattas som en förmån.

Korttidsleasing tjänstebil | Sixt leasing
Beräkna förmånsvärde

Beräkna förmånsvärde

Du kan enkelt räkna ut bilens förmånsvärde med e-tjänsten bilförmånsberäkning på Skatteverkets hemsida.

Hur beräkningen görs framgår av det resultatet du får på Skatteverkets hemsida.

Förmånsvärdet ska motsvara den inbesparing en genomsnittlig förmånstagare gör genom bilförmånen jämfört med att äga bilen själv.

När en anställd för privat bruk, i ringa omfattning, använder bil som hen får disponera på grund av anställning eller uppdrag så uppkommer ingen skattepliktig bilförmån.

Generellt kan sägas att det alltid uppstår en förmån om arbetsgivaren betalar för något som kan nyttjas privat. En förmån kan även uppstå även om man inte nyttjar det som arbetsgivaren betalar för. Bara det faktum att du har möjlighet och rådighet att nyttja något gör att Skatteverket kan bedöma det som en förmån.

Ringa omfattning

Med ringa omfattning avses att bilen används vid högst tio tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil.

För skattefrihet krävs att båda dessa förutsättningar är uppfyllda. I annat

fall uppkommer det en skattepliktig bilförmån. Observera att resor till och från arbetet normalt räknas som privata resor.

Om du som ägare eller är anställd i ett företag har dispositionsrätt till en bil måste du, för att undvika bilförmån, kunna visa att bilen endast använts privat i ringa omfattning.

Detta görs vanligen med en detaljerad och noggrant förd körjournal men samtliga omständigheter vägs in i bedömningen, som till exempel det privata bilinnehavet samt var bilen parkeras när den inte nyttjas.

Företagsleasing | Sixt Leasing

Finansieringsformer

Olika typer av leasing

Avbetalning

 • Köparen äger bilen
 • Efterskottsbetalning
 • Kreditbelopp
 • Restskuld
 • Kontantinsats
 • Kan lösas i förtid
 • Betalning= Amortering +Ränta

Leasing

 • Leasegivaren äger bilen
 • Förskottsbetalning
 • Ingångsvärde
 • Restvärde
 • Första förhöjd leasingavgift
 • Leasingtiden är fast enligt leasingavtalet och bör inte brytas i förtid.
 • Betalning = Hyra

Finansiell Leasing

 • Bilpris och restvärde är synligt för kunden
 • Kunden har i viss mån möjlighet att påverka restvärdet så länge det ligger på en marknadsmässig nivå
 • Kunden ansvarar för restvärdet,
 • Kunden måste efter avtalstiden hänvisa en köpare av bilen Skador, onormalt slitage, körsträcka, mm påverkar marknadsvärdet

Operationell Leasing

 • Kunden erbjuds en hyra/månadskostnad, inte ett inköpspris
 • Kunden avtalar körsträcka, eventuell överkilometer debiteras i slutavräkningen
 • Skador utöver normalt slitage debiteras i slutavräkning
 • Kunden lämnar tillbaka bilen vid avtalstidens slut
 • Återförsäljare/generalagenten eller leasegivaren ansvarar för restvärdet och tar helt och fullt risken för marknadsvärdet, givet att bilen har kört avtalad körsträcka och inte har skador eller onormalt slitage

Olika typer av avskrivning

Annuitet

 • Hyran/månadskostnaden är lika stora under hela avtalstiden

Avskrivningsdelen blir större med tiden

Rak avskrivning

 • Avskrivningen är lika stor varje period vilket gör att månadskostnaden sjunker gradvis
Sixt Leasing | Din partner för alla dina leasing behov

Fördelar med leasing

 • Du binder inte företagets kapital
 • Minst halva momsen är avdragsgill
 • 100% av momsen kan lyftas på driftkostnader (t.ex. Service)
 • Kreditutrymme i bank belastas ej
 • Bilen belastar oftast ej balansräkningen*, soliditeten behålls

*Beror på storleken på bolaget samt redovisningsprinciper

Vi erbjuder alla tjänster för dig och din bil

Fleet Management, Fullservicetjänster

Fullservicetjänster utan krav på vagnparkstorlek! (En bil räcker)

Finansiering

Försäkring

Service och underhållsavtal

Hämta/lämna service

Garanterat restvärde (vid operationell leasing)

Skadehantering

Förarutbildning                  

Däck

Interimsbil/Hyrbil

Hantering av skatter och avgifter

Stripning

Mm, fråga oss om de tjänster du önskar, vi hjälper dig.

Försäkring ingår ALLTID

Vagnskadeförsäkring

 

Vagnskadeförsäkring ingår vanligtvis i 36 månader och i bilens pris. Den har beslutats och upphandlats av resp. biltillverkare. Självrisken är olika för varje bilmärke. Fråga oss om du inte vet vilket försäkringsbolag som biltillverkaren samarbetar med när det gäller vagnskadeförsäkring samt vilken självrisk just din bil har.

När Vagnskadeförsäkringen löpt ut så kopplas denna del till försäkringen som ingår i din bil. Försäkringen blir då dyrare varje månad eftersom den innehåller en helkaskoförsäkring

Läs mer om LF försäkring här >>

 

Facebook
Twitter
LinkedIn